INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost HONEYFIRE s.r.o., se sídlem, Dělnická 776/5, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 08242798, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 315436 (dále jen "Provozovatel"), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat své klienty (dále také jen "subjekty údajů") o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Provozovatele, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Provozovatele.

· Jaké osobní údaje o Vás Provozovatel zpracovává?

Provozovatel zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen "Nařízení") a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:

 • adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa);

Provozovatel zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

· K jakým účelům a na základě jakých právních titulů Provozovatel Vaše osobní údaje zpracovává?

· Dodání objednané služby/využití Provozovatelem nabízené služby

 • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy.
 • V případě tvorby objednávky Provozovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu - jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu smlouvy, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k identifikaci subjektu údajů, případně k jeho kontaktování.

· Ochrana práv Provozovatele v případě sporu s klientem

 • Výše uvedený rozsah osobních údajů je Provozovatel oprávněn rovněž zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu s klientem.

· Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje budou pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány pouze Provozovatelem a jeho zaměstnanci. Osobní údaje nebudou předávány žádným externím partnerům.

Dalšími subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 • advokátní kanceláře za účelem vymáhání případných pohledávek Provozovatele či naopak obrana Provozovatele před případnými vznesenými nároky klientů;

Provozovatel může být dále povinen některé osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

· Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

 • Vaše osobní údaje Provozovatel zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • V případě plnění právních povinností Provozovatel zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

· Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Provozovatele?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Provozovatelem zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • Právo na opravu (právo požadovat, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Provozovatel omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Provozovatel ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Provozovatele byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);
 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby Provozovatel Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Provozovatelem zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Provozovatele byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Právo na námitku;
 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

· Jak můžete Provozovatele kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na nás písemně na adrese sídla společnosti, či na tel. č. [+420722271730] nebo e-mailové adrese: staveni@mestomore.cz